Mapa strony English version
Studium przypadku
Strona główna » O Nas » Studium przypadku
O Nas

Usługi inżynierów: Wyrok Trybunału Unii Europejskiej z 7 października 2010 r. C-222/09 w sprawie Kronospan Mielec

1 lipca 2010 r. adw. Małgorzata Sobońska (Kancelaria MDDP) wspólnie z dor. pod. Tomaszem Michalikiem (MDDP spółka doradztwa podatkowego) reprezentowali z sukcesem spółkę Kronospan Mielec w postępowaniu przed Trybunałem Sprawiedliwości Unii Europejskiej w Luksemburgu w pierwszej „polskiej” sprawie, dotyczącej interpretacji przepisów prawa wspólnotowego, której moc wiążąca po raz pierwszy przekroczyła granice Polski i objęła w równym stopniu terytorium wszystkich Państw Członkowskich (dotychczasowe sprawy kierowane do Trybunału przez polskie sądy odnosiły się do oceny zgodności przepisów prawa krajowego z prawem wspólnotowym i miały bezpośrednie przełożenie jedynie na system prawa krajowego). Wydany w dniu 7 października 2010 r. wyrok Trybunału (C-222/09) precyzował pojęcie „usług inżynierów” w kontekście pokrywających się z nimi swoim zakresem usług badawczo-rozwojowych i stwierdzał, iż „świadczenie usług polegających na wykonywaniu prac badawczo-rozwojowych w dziedzinie ochrony środowiska i techniki przez inżynierów mających przedsiębiorstwo w jednym z państw członkowskich na zlecenie i na rzecz usługobiorcy z siedzibą w innym państwie członkowskim, powinno być kwalifikowane jako „usługi inżynierów” w rozumieniu szóstej dyrektywy VAT”.  

Branża transportowa: blisko 350 mln zł odsetek od zaległych składek na ubezpieczenia społeczne uratowanych wskutek obronienia wykładni przepisów ustawy restrukturyzacyjnej

W latach 2005 – 2007 adw. Małgorzata Sobońska (Kancelaria MDDP) wspólnie z r. pr. Renatą Dłuską (MDDP spółka doradztwa podatkowego) reprezentowały jedną z największych polskich spółek działającą w sektorze transportowym w ponad 100 postępowaniach sądowych przeciwko poszczególnym oddziałom Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, uwieńczonych dwiema uchwałami Sądu Najwyższego (II UZP 18/06 i II UZP 19/06) rozstrzygającymi budzące poważne wątpliwości zagadnienie prawne na korzyść klienta. W efekcie pozytywnego zakończenia wszystkich toczących się postępowań, pełnomocnikom z MDDP udało się obronić korzystną wykładnię ustawy restrukturyzacyjnej i uniknąć zapłaty odsetek od zrestrukturyzowanych składek na ubezpieczenie społeczne w kwocie bliskiej 350 mln zł.

Kariera w kancelarii MDDP

Studenci i absolwenci
Rozpocznij karierę zawodową
w kancelarii MDDP 


Specjaliści
Sprawdź co proponujemy
doświadczonym kandydatom


Obecnie szukamy