Mapa strony English version
Prawo korporacyjne
Specjalizacje » Prawo korporacyjne
Specjalizacje

Zespół prawa korporacyjnego doradza klientom w następujących obszarach:

  • tworzenie spółek oraz innych podmiotów prawnych (projekty umów i statutów, reprezentacja przed sądem rejestrowym)
  • opracowanie i wdrażanie zasad ładu korporacyjnego
  • tworzenie projektów regulaminów wewnątrzkorporacyjnych (regulamin posiedzeń zarządu, walnego zgromadzenia, rady nadzorczej)
  • restrukturyzacje w tym likwidacje, przekształcenia, połączenia i podziały spółek prawa handlowego
  • zmiany w kapitale zakładowym (podniesienie i obniżenie kapitału zakładowego, wnoszenie wkładów niepieniężnych itp.)
  • stosunki pomiędzy spółką a wspólnikami (dopłaty, pożyczki od wspólników, kontrola osobista, zbycie udziałów/akcji)
  • prawo rachunkowe w spółkach (prowadzenie kapitałów i funduszy rezerwowych, podział dywidendy, rachunkowe aspekty emisji akcji oraz umorzenia akcji lub udziałów)
  • doradztwo dla pracodawców
Osoby kontaktowe