17 listopada 2021 roku została uchwalona ustawa o przeciwdziałaniu nieuczciwemu wykorzystywaniu przewagi kontraktowej w obrocie produktami rolnymi i spożywczymi. Jest ona aktem implementującym dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/633 z dnia 17 kwietnia 2019 r. w sprawie nieuczciwych praktyk handlowych w relacjach między przedsiębiorcami w łańcuchu dostaw produktów rolnych i spożywczych.

Ustawa za naruszenia wprowadza kary w wysokości do 3% obrotu osiągniętego w roku obrotowym  poprzedzającym  rok  jej nałożenia,  jeżeli  dostawca  albo  nabywca,  choćby nieumyślnie, dopuścił się naruszenia przepisów ustawy. Kara może zostać nałożona nawet w przypadku wykazania braku osiągnięcia obrotu.

 

Uwaga! Akt został ogłoszony 8 grudnia 2021 roku i wchodzi w życie 23 grudnia 2021 roku.

 

Nowości w ustawie:

  1. Szerszy katalog praktyk niedozwolonych – w praktyce każdy przedsiębiorca bądź podmiot publiczny, który nabywa bądź zbywa produkty rolne lub spożywcze.
  2. Podział na praktyki czarne i szare (praktyki czarne są bezwzględnie zakazane, natomiast praktyki szare, czyli dozwolone pod pewnymi względami).
  3. Nowe zasady określania znaczącej dysproporcji – wprowadzenie progów odnoszących się do rocznego obrotu dostawców i odbiorców.
  4. Szerszy katalog produktów objętych ustawą.
  5. Wprowadzenie definicji produktów łatwo psujących się.
  6. Instytucja dobrowolnego poddania się karze.
  7. Zwiększenie dyscypliny płatniczej największych nabywców produktów spożywczych.

 

Ważne! Ustawa dopuszcza możliwość nieuczciwego wykorzystania przewagi kontraktowej przez dostawcę.

 

Istotną kwestią jest również dostosowanie dotychczasowych umów dystrybucyjnych do nowych przepisów.

Umowy dystrybucyjne po wejściu w życie ustawy:

  1. Już zawarte – można stosować do 30 kwietnia 2022 roku, po tym terminie należy dostosować je do nowych przepisów.
  2. Nowe umowy – podlegają nowym przepisom od dnia wejścia w życie ustawy.

Definicja przewagi kontraktowej – znaczna dysproporcja w potencjale ekonomicznym jednej ze stron umowy wobec drugiej. Domniemanie zostało zawarte w ustawie i przedstawia je tabela poniżej.

 

Ustawa względem poprzedniej znacznie rozszerza katalog praktyk zakazanych, przy czym wprowadza rozróżnienie na tzw. praktyki czarne, czyli bezwzględnie niedozwolone oraz tzw. praktyki szare, które są dozwolone, pod warunkiem, że zostały one wprost wymienione w umowie i uznane przez strony za dozwolone, a ich stosowanie nie będzie przez strony uznawane za nieuczciwe wykorzystywanie przewagi kontraktowej.

Ustawa wprowadza definicję produktów „łatwo psujących się” – są to produkty rolne lub spożywcze, które ze względu na swoją naturę lub etap przetwarzania mogą przestać nadawać się  do  sprzedaży  lub  przetworzenia w okresie 30 dni od ich zebrania, wyprodukowania lub przetworzenia.

 

To ostatni moment na weryfikację umów, które miałyby zacząć obowiązywać po dniu wejścia nowej ustawy w życie.

***

Zachęcamy do kontaktu, jeżeli są Państwo zainteresowani szczegółami dotyczącymi omawianych zagadnień.

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Opublikuj komentarz