W CZYM MOŻEMY POMÓC?

 • Przygotowanie umów o pracę, umów cywilnoprawnych (m.in. umów zlecenie, umów o świadczenie usług)
 • Doradztwo przy tworzeniu umów o zakazie konkurencji, przeniesieniu praw autorskich, umów szkoleniowych, umów dotyczących korzystania ze sprzętu służbowego
 • Opracowanie wewnętrznych regulaminów i polityk, w szczególności regulaminu pracy, regulaminu wynagradzania, regulaminu podróży służbowych, regulaminu ZFŚS
 • Przygotowanie dodatkowej dokumentacji z obszaru prawa pracy jak i ochrony danych osobowych
 • Wsparcie w komunikacji z pracownikami w zakresie wdrożenia planowanych rozwiązań i regulacji
 • Audyt dokumentacji pracowniczej z uwzględnieniem przepisów prawa pracy i ochrony danych osobowych
 • Doradztwo przy rozwiązywaniu indywidualnych umów o pracę i innych umów dotyczących zatrudnienia, w tym ocena przyczyn zwolnienia i przygotowanie właściwej dokumentacji
 • Obsługa procesu zwolnień grupowych, w tym przygotowanie harmonogramu zwolnień grupowych, opracowanie odpowiedniej dokumentacji, udział w konsultacjach z przedstawicielami pracowników, przygotowanie komunikacji do pracowników
 • Doradztwo w wyborze i przeprowadzeniu restrukturyzacji zatrudnienia w organizacji
 • Opracowanie porozumień z przedstawicielami pracowników w zakresie zmiany warunków zatrudnienia, m.in. porozumień kryzysowych
 • Opracowanie regulaminów zgłaszania nieprawidłowości wewnątrz organizacji
 • Doradztwo przy wdrożeniu procedury ochrony sygnalistów
 • Przygotowanie procedury antymobbingowej, antydyskryminacyjnej oraz zapobiegania nierównemu traktowaniu
 • Wdrożenie rozwiązań wspierających komunikację wśród pracowników i rozwiązywanie sytuacji konfliktowych
 • Przeprowadzenie szkoleń dla kadry zarządzającej i średniego szczebla w zakresie ochrony sygnalistów w organizacji
 • Przygotowanie szkoleń dla pracowników dotyczących mobbingu, dyskryminacji i nierównego traktowania
 • Wdrożenie pracy zdalnej lub telepracy wraz z przygotowaniem odpowiedniej dokumentacji i regulacji w tym zakresie
 • Opracowanie struktury zatrudnienia
 • Doradztwo w zakresie zatrudnienia zewnętrznego, w tym doradztwo w kwestiach dotyczących pracy tymczasowej i outsourcingu
 • Doradztwo przy organizowaniu systemów i rozkładów czasu pracy, przeprowadzenie analizy stosowanych w organizacji systemów czasu pracy
 • Bieżące wsparcie w obszarach dotyczących czasu pracy, porządku i organizacji pracy
 • Doradztwo w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy
 • Wsparcie w zarządzaniu sytuacjami kryzysowymi
 • Doradztwo przy wyborze optymalnej formy zatrudnienia kadry zarządzającej
 • Opracowanie umów dla kadry zarządzającej m.in. umowy o pracę, kontrakty menadżerskie, uchwały właściwych organów osób prawnych
 • Przygotowanie planów krótko- i długoterminowych premii dla kadry menadżerskiej
 • Doradztwo w zakresie prawnych aspektów zakończenia współpracy z członkami kadry zarządzającej
 • Tworzenie i wdrażanie systemów wynagradzania w organizacji
 • Opracowanie systemów premiowych, systemów bonusowych oraz regulacji dotyczących świadczeń pozapłacowych
 • Wsparcie w przygotowaniu i wdrożeniu systemów motywacyjnych, lojalnościowych dla pracowników lub grupy pracowników
 • Opracowanie regulaminów ZFŚS oraz innych dokumentów dotyczących ZFŚS
 • Przeprowadzenie audytu wydatkowania środków z ZFŚS
 • Doradztwo w zakresie możliwości i trybu zatrudnienia cudzoziemców
 • Kompleksowa obsługa procesu zatrudniania cudzoziemców (test rynku pracy, uzyskanie zezwolenia na pracę albo rejestracja oświadczenia o powierzeniu pracy)
 • Wsparcie w zakresie legalizacji pobytu cudzoziemców w Polsce
 • Przygotowanie i wdrożenie kompleksowej procedury delegowania, polityk i regulaminów w zakresie delegowania pracowników
 • Wsparcie w prowadzeniu negocjacji z przedstawicielami pracowników, w tym związkami zawodowymi
 • Opracowanie zasad współpracy ze związkami zawodowymi, reprezentantami pracowników, radą pracowników, europejską radą pracowniczą
 • Przygotowanie, negocjowanie, wprowadzanie zmian oraz rozwiązywanie układów zbiorowych pracy lub innych porozumień zbiorowych
 • Doradztwo w sporach zbiorowych
 • Wsparcie pracodawcy w przedsądowym rozwiązywaniu sporów z pracownikami i współpracownikami – postępowania wyjaśniające, negocjacje, mediacje
 • Reprezentowanie pracodawcy w postępowaniach prowadzonych przez ZUS, PIP, urzędy skarbowe
 • Reprezentowanie pracodawcy w sporach sądowych dotyczących wszelkich aspektów zatrudnienia (odwołanie od wypowiedzenia/rozwiązania umowy o pracę, mobbing, dyskryminacja, nierówne traktowanie, kary porządkowe, naruszenie zakazu konkurencji, wypadki przy pracy, wynagrodzenie za nadgodziny)

Zespół MDDP Olkiewicz i Wspólnicy

Zespół prawa pracy kancelarii MDDP Olkiewicz i Wspólnicy doradza klientom we wszystkich obszarach dotyczących zarządzania kapitałem ludzkim. Wspieramy kadrę zarządzającą oraz działy HR w całym procesie zatrudnienia – od doradztwa w rekrutacji, przez wybór formy zatrudnienia, bieżące wsparcie w codziennej obsłudze kadrowej, po rozwiązanie stosunku pracy i ewentualne spory z tym związane.

Zapewniamy kompleksowe doradztwo przy tworzeniu regulacji wewnątrzzakładowych, przeprowadzeniu restrukturyzacji zatrudnienia, współpracy z przedstawicielami pracowników czy też wprowadzeniu strategicznych projektów dotyczących personelu. Członkowie zespołu posiadają bogate doświadczenie w bieżącej obsłudze przedsiębiorstwa w obszarze zasobów ludzkich, jak i również w doradztwie transakcyjnym z zakresu prawa pracy.

Zespół prawa pracy MDDP Olkiewicz i Wspólnicy wraz z Zespołem Doradztwa dla Pracodawców MDDP tworzy grupę wyspecjalizowanych ekspertów – adwokatów, radców prawnych, doradców podatkowych – oraz specjalistów w obszarze prawa pracy, prawa cywilnego, podatków osobistych i ubezpieczeń społecznych. Dzięki wiedzy i doświadczeniu zapewniamy rekomendacje dotyczące ograniczenia ryzyk prawnych i podatkowych we wszystkich kluczowych obszarach HR oraz wsparcie w procesach dotyczących zatrudnienia, gdzie podatki i prawo pracy nierozłącznie muszą ze sobą współgrać.

Bądź na bieżąco

Aktualne informacje prawne od najlepszych specjalistów zawsze na Twojej skrzynce e-mail!

ZAPISZ SIĘ NA NEWSLETTER