8 listopada 2021 r. Sejm przyjął nowelizację ustawy o cudzoziemcach i niektórych innych ustaw (m.in. ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach runku pracy).

Planowane rozwiązania mają ułatwić uzyskanie przez cudzoziemców zezwoleń na pracę oraz zezwoleń na pobyt czasowy i pracę.

Przepisy są obecnie przedmiotem prac Senatu.

Najważniejsze spodziewane zmiany:

 • Rezygnacja z wymogu posiadania zapewnionego miejsca zamieszkania przez cudzoziemców przy uzyskiwaniu zezwolenia na pobyt czasowy i pracę – nie będzie potrzeby przedstawiania m.in. umów najmu czy innych dokumentów potwierdzających ww. okoliczność.
 • Rezygnacja z wymogu posiadania przez cudzoziemca źródła stabilnego i regularnego dochodu przy uzyskiwaniu zezwolenia na pobyt czasowy i pracę.
 • Zmiana wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę otrzymywanego przez cudzoziemca (na podstawie uzyskanego zezwolenia na pobyt czasowy i pracę) – wynagrodzenie to ma wynosić nie mniej niż minimalne ustawowe wynagrodzenie bez względu na wymiar etatu i rodzaj umowy.
 • Możliwość świadczenia pracy u innego pracodawcy (zmiana pracodawcy) bez konieczności uzyskiwania nowego zezwolenia na pobyt czasowy i pracę – wprowadzona ma być możliwość zmiany dotychczasowego jednolitego zezwolenia w przypadku zmiany podmiotu powierzającego wykonywanie pracy (nie będzie potrzeby uzyskiwania nowego zezwolenia na pobyt i pracę).
 • Terminu na rozpatrzenie wniosku o wydanie zezwolenia na pobyt czasowy – ma wynieść 60 dni.
 • Modyfikacja zasad wykonywania pracy w oparciu o zarejestrowane oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcom obywatelom Armenii, Białorusi, Gruzji, Mołdawii, Rosji i Ukrainy:
  • wydłużenie możliwości pracy w oparciu o ww. oświadczenie do 24 miesięcy (obecnie maksymalnym dopuszczalnym okresem jest 6 miesięcy w ciągu kolejnych 12 miesięcy) z jednoczesną likwidacją
   12 miesięcznego „okresu rozliczeniowego”;
  • wprowadzenie konieczności zapewnienia cudzoziemcom wynagrodzenia w wysokości nie niższej od wynagrodzenia pracowników wykonujących pracę porównywalnego rodzaju lub na porównywalnym stanowisku.
 • Wprowadzenie specjalnych zasad udzielania zezwolenia na pobyt czasowy dla cudzoziemców, którzy złożyli wniosek w tym zakresie przed 1 stycznia 2021 r. i postępowanie nie zostało jeszcze zakończone.

MDDP pomaga w organizacji zatrudniania cudzoziemców, m.in. zakresie.:

 • legalizacji pracy: uzyskiwanie informacji starosty, zezwolenia na pracę, rejestracji oświadczeń;
 • legalizacji pobytu: wsparcie w procesach wizowych, uzyskaniu zezwoleń na pobyt czasowy i stały, rejestracja pobytu obywateli UE, prowadzenie procedury nadania polskiego obywatelstwa;
 • meldunku;
 • uzyskiwania numerów PESEL;

Prawnicy i doradcy podatkowi MDDP doradzą we wszelkich tematach dotyczących zatrudnienia cudzoziemców. Pomagamy w wyborze najlepszej formy zatrudnienia i ścieżki legalizacji zatrudnienia oraz pobytu cudzoziemców. Rozstrzygamy kwestie podatkowe i ubezpieczeniowe. Wspieramy we wdrażanie wewnętrznych procedur global mobility).

 

Chętnie wesprzemy Państwa w kwestiach związanych z zatrudnieniem cudzoziemców. Zapraszamy do kontaktu:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Opublikuj komentarz