Bartłomiej Sadura

Starszy Prawnik | Adwokat
Linkedin
 • Doradza i reprezentuje klientów w sprawach związanych z windykacją należności, zatorami płatniczymi oraz restrukturyzacją zadłużenia
 • Reprezentuje wierzycieli, dłużników oraz nabywców zagrożonych aktywów przed organami postępowania upadłościowego i restrukturyzacyjnego
 • Doradza w zakresie wyboru i wdrożenia optymalnego sposobu restrukturyzacji zadłużenia
 • Wspiera klientów w postępowaniach związanych z odpowiedzialnością członków zarządu za nieterminowe złożenie wniosku o ogłoszenie upadłości
 • Prowadzi postępowania przed sądami powszechnymi i administracyjnymi
 • Doradza klientom z branż podlegających szczególnym wymogom regulacyjnym, w szczególności z branży farmaceutycznej
 • Koordynuje bieżącą obsługę prawną polskich oddziałów zagranicznych przedsiębiorstw, wspierając klientów zarówno w ich codziennej działalności, jak i w kluczowych projektach
 • Reprezentacja międzynarodowej firmy technologicznej w postępowaniu restrukturyzacyjnym spółki notowanej na GPW zakończonym przyjęciem układu
 • Doradztwo na rzecz międzynarodowego funduszu w sprawie restrukturyzacji zadłużenia polskiej spółki projektowej realizującej inwestycję infrastrukturalną
 • Reprezentacja inwestora w sporze z byłym wspólnikiem, obejmującym m. in. postępowania o zapłatę kar umownych oraz w przedmiocie ogłoszenia upadłości
 • Doradztwo i reprezentację nadawcy telewizyjnego w sporze z organem regulacyjnym obejmującym kilkadziesiąt postępowań przed sądami administracyjnymi oraz postępowania przed Trybunałem Konstytucyjnym
 • Doradztwo i reprezentację w sprawach karnych gospodarczych, w szczególności sprawach karnych skarbowych
 • Doradztwo w postępowaniach w sprawie objęcia refundacją leków
 • 2013 Wydział Prawa i Administracji, Katolicki Uniwersytet Lubelski
 • 2017 Adwokat, członek Izby Adwokackiej w Warszawie
 • Języki: angielski